Tolerance - V čem jsme jiní a v čem stejní?

Dílna 1

Lidé jsou si v mnoha věcech podobní a v některých naopak ne. Vedle nejrůznějších odlišností existují i universální hodnoty, které jsou společné napříč kulturami a vyznáním. Položíme si otázku, kam sahá naše tolerance a kde přerůstá v konflikt.

Metodika je koncipovaná jako praktická dílna. Informace a poznatky zde nejsou pro žáky nachystány, ale čekají na zformulování. Žáci budou sdílet své vlastní postoje a hledat argumenty na základě svých dosavadních zkušeností. Během práce se setkáte s pojmy, kterým žáci možná nebudou přesně rozumět (tolerance, empatie, minorita, majorita, deklarace lidských práv apod.). Pravděpodobně se vám je podaří společně vyjmenovat, případně je můžete následně doplnit.

Žáci by si měli uvědomit, že Česká republika je součástí demokratického prostoru, který se zavazuje k všeobecným právům a svobodám všech osob podle Deklarace lidských práv. Díky širšímu úhlu pohledu na téma tolerance by měli zjistit, že tato svoboda nebyla a někde stále není dodržována. Současně budou postaveni před výzvu tuto svobodu sami aktivně podpořit a obhajovat. V praktické části Dílny jsou žáci a žákyně postaveni před výzvu tuto svobodu sami aktivně podpořit a obhajovat skrze tvorbu angažovaného plakátu.

V roli učitele byste měl být vnímavý ke křehkým otázkám tolerance, které se mohou osobně týkat některých žáků (např. přítomnost žáků různé národnosti, rasy či vyznání). Tito žáci by neměli sloužit pro modelové situace nebo se dokonce stát terčem negativních postojů!

Vzdělávací cíle Dílny

Hlavním cílem je společně s žáky a žákyněmi naplnit pojem tolerance konkrétními významy. Po této Dílně by tolerance neměla být pro žáky a žákyně prázdným pojmem, ale měli by být schopni téma definovat vlastními slovy a vztáhnout jej k vlastnímu životu. Důležité je propojit pojem tolerance s konceptem lidských práv a svobod, jak jsou chápána v evropském kontextu. Žáci a žákyně by si měli na konkrétních příkladech uvědomit, že tolerance, lidská práva a svobody jsou podmíněny geograficky a historicky a nejsou zcela samozřejmým civilizačním výdobytkem. Téma si žáci a žákyně zvnitřňují během tvorby plakátu. Snaží se vcítit do neznámého odlišného člověka a vytvářejí dvojportrét, který vzniká propojením jejich podoby s podobou této osoby. Zde se téma tolerance rozšiřuje o empatii, schopnost vcítit se do prožívání světa jiného člověka. Dílna tedy podporuje racionální uchopení tématu i zapojení tvůrčí a emocionální složky osobnosti žáků a žákyň.

Informace a poznatky nejsou v metodice pro žáky a žákyně nachystány, ale čekají na zformulování. Žáci a žákyně budou sdílet své vlastní postoje a hledat argumenty na základě svých dosavadních zkušeností. Během práce se setkají s pojmy, které sice používají, ale bude je zřejmě třeba významově ukotvit a vyjasnit (tolerance, empatie, minorita, majorita, deklarace lidských práv apod.). Pokuste se společně s žáky a žákyněmi tyto pojmy naplnit konkrétními významy. Podporujte je v hledání svých vlastních významů těchto pojmů. Nejde o nalezení akademických definic, ale o vytvoření základního rámce, který umožní společné porozumění tématu. Na konci Dílny by žáci a žákyně měli významům pojmů lépe rozumět, vnímat základní vztahy mezi nimi (např. jak spolu souvisí tolerance a lidská práva) a měli by být schopni tyto vztahy vysvětlit na příkladech ze svého života.

V roli pedagogů a pedagožek byste měli být vnímaví ke křehkým otázkám tolerance, které se mohou osobně týkat některých žáků a žákyň (např. přítomnost žáků a žákyň různé národnosti, etnického původu či vyznání) – viz Příloha 1 Citlivý přístup k minoritám.

Je možné, že ve vaší třídě tato Dílna další témata související s tolerancí teprve nastartuje. Díky aktivitám Dílny se vám ukážou aktuální názory žáků a žákyň a jejich pohled na problematiku. Možná zjistíte, že k tématům jako je např. otroctví nebo rovnoprávnost žen a mužů mají žáci a žákyně emocionální odstup (mají to „vyřešené“) a ve třídě panuje jednoznačný konsensus, v některých tématech naopak vůbec.

Vaším úkolem není názory žáků a žákyň hodnotit, ale pomoct jim podívat se na vlastní pochybnosti, předsudky a zlehčování a společně o nich diskutovat. Pravděpodobně společně s nimi zjistíte, že na mnoho sporných otázek nenaleznete jednoznačnou odpověď. Právě uvědomění si nejednoznačnosti a subjektivity v nahlížení na téma a respektování odlišného názoru ostatních bude pro žáky a žákyně základním vkladem pro další práci, především rozhodnete-li se společně s nimi realizovat další Dílny (animovaný komiks, medailonek).

Dílna se skládá ze tří aktivit, které na sebe navazují a tvoří provázaný celek. Jednotlivé aktivity se člení na úkoly. Níže uvedený přehled aktivit a úkolů slouží k orientaci ve struktuře Dílny. Zadání k jednotlivým aktivitám a úkolům je podrobně rozvedeno v dílčích aktivitách.

Aktivita 1.1. – Mapa nenormálností

Žákyně a žáci se zamýšlí nad tím, co je a není (pro jednotlivé z nich) normální. Od svého osobního pohledu se posouvají k tématu společenských norem, práv a svobod a jejich porušování ve světě. Ačkoliv tato práce není nutnou podmínkou pro to, aby následně, v rámci druhé aktivity, vytvořili angažovaný plakát, aktivita slouží jako důležité „naladění se“ na téma, umožňuje jeho konceptualizaci a je příležitostí propojit s tímto tématem znalosti nabyté z jiných předmětů i osobní zkušenost jednotlivců ve třídě.

Čas

60 - 85 min


Úkol 1.1.1 - Co je normální/nenormální?

Čas

10 min


Žáci a žákyně se zamýšlí nad tím, co je a co není (pro ně osobně) normální. Vybrané fenomény následně srovnávají v kolektivu.


Úkol 1.1.2. - Porušovaná práva a svobody (brainstorming)

Čas

15 min

Forma práce

Skupinová práce

Pomůcky
 • Flipchart/tabule, fixy

Zadání pro třídu:

Společně vymyslete co nejvíce práv a svobod, které jsou nebo byly někde porušovány.

Instrukce pro vyučující:

Nechte nejprve žákyně a žáky pracovat samostatně písemně zhruba 3–5 minut, pak je vyzvěte ke společnému sdílení. Postupně za sebou nahlas sdělí ostatním jedno heslo, pak ho napíšou na tabuli. Abyste neztráceli čas, tak jich může zapisovat víc najednou. V této fázi nic nehodnoťte a netřiďte. Nesnažte se hesla příliš zobecňovat, někteří jedinci pak nemusí v obecném hesle najít svou původní myšlenku. Vrzání židlí a přesun žákyň a žáků k tabuli by se neměl zvrhnout v chaos, aby se hesla neopakovala a všichni o nich měli přehled.

Jestliže žákyně a žáci nedokážou vytvořit seznam porušovaných práv a svobod, vyzvěte je, aby si vzpomněli na obrázky z prvního úkolu. Dále jim pomáhejte otázkami typu:

 • Napadá vás, co je v jiných zemích zakázáno (od Asie přes Afriku až po Ameriku)?
 • Jsou některé věci pro věřící nepřijatelné z důvodů náboženství (snažte se představit si různá náboženství)?
 • Vraťme se do historie – co bylo dříve zakázáno (socialismus, protektorát, Rakousko-Uhersko, feudalismus, ...)?
 • Představte si různá státní uspořádání a politické systémy, co je kde dovoleno a zakázáno (parlamentní demokracie, diktatura, absolutismus, feudalismus, císařství)?
 • Měli muži, ženy, děti, chudí lidé nebo zajatci vždy stejná práva jako mají dnes?

 


Úkol 1.1.3. - Tvorba mapy nenormálnosti

Čas

20–30 min

Forma práce

Skupinová práce

Pomůcky
 • Flipchart/tabule, papíry, tužky, vytištěná Příloha 4 Lidská práva s obrázky

Zadání pro třídu:

Rozdělte se do menších skupin po 4-5 členech. Podívejte se na tabuli na porušovaná práva a svobody, které jste vymysleli v předchozí aktivitě. Pokuste se je přiřadit k určitému článku Všeobecné deklarace lidských práv. 

Po přiřazení diskutujte:

 • Přidali byste do Všeobecné deklarace lidských práv něco dalšího? 

Instrukce pro vyučující:

Pro aktivitu je důležité, abyste každé skupině poskytli Všeobecnou deklaraci lidských práv. Můžete jim vytisknout pouze textovou podobu, nebo vydání s obrázky (viz Příloha 4 Lidská práva s obrázky) pro lepší vizualizaci.

 


Úkol 1.1.4. - Skupinová diskuse

Čas

20 min

Forma práce

Skupinová práce

Pomůcky
 • tužky, Příloha 5 Diskuse ohledně tolerance

Zadání pro třídu:

Ve skupinkách po 7–10 diskutujte nad následujícími otázkami. Vaším cílem je sdílet osobní názory a postřehy, není důležité najít učebnicové definice. Ke každé otázce krátce poznamenejte výsledek vaší debaty:

Otázky do diskuse:

 1. Myslíte, že je těžké, aby se lidé dohodli na tom, co je normální? Vzpomeňte si na obrázky z prvního úkolu, najděte takový, na který máte někteří z vás odlišný názor. Dohodnete se mezi sebou, jak by se k danému problému mělo přistupovat?
 2. Kdo určuje, co je ještě normální a co už není?
 3. Co je to tolerance?
 4. Co se stane, když nebudeme tolerantní?
 5. Najděte v historii nebo v současném světě konkrétní příklady, ve kterých nenávist k odlišnosti přerostla v nebezpečný konflikt.
 6. Můžeme být někdy příliš tolerantní?
 7. Dokážete vysvětlit slova menšina/minorita a většina/majorita?
 8. Cítili jste se někdy být součástí menšiny?

Instrukce pro vyučující:

Instrukce pro vyučující:

Vytiskněte žákovskému kolektivu otázky (viz Příloha 5 Diskuse ohledně tolerance). Podle potřeby můžete některé otázky vynechat.

Jestliže žákyně a žáci nejsou zvyklí společně diskutovat, je třeba jim pomoct. Smyslem aktivity není najít správnou odpověď, ale společně diskutovat. Během práce možná zjistíte, že v některých oblastech tápou nebo se v názorech rozchází. Po práci v menších skupinkách o otázkách diskutujte s celou třídou. Je-li to pro vás důležité, můžete dbát na to, aby si všichni klíčové poznatky zapsali.

Abyste se na diskusi mohli připravit, níže najdete závěry z proběhlé pilotáže k některým otázkám:

 1. Snažte se s žákyněmi a žáky najít opravdu konkrétní příklad, na který mají odlišný názor (časté bývá například vlastnictví zbraní), vyzvěte je, aby se snažili jeden druhého přesvědčit, nebo se pokusili shodnout na kompromisním názoru. Podařilo se jim to?
 2. Třída často přichází s tím, že si míru normálnosti určuje jednotlivec sám. To je do jisté míry pravda, měli byste se ovšem dopátrat toho, že určité chování upravuje zákon nebo nepsané kulturní, etické, morální, náboženské, ale také rodinné zvyklosti.

8. Některým jedincům se nedaří najít odpověď. Můžeme jim pomoct – dost možná byli někdy v menšině holek proti většině kluků nebo naopak. Případně mohli při cestě do zahraničí zažít  nepříjemný pocit související s tím, že byli zrovna národnostní menšinou.

Aktivita 1.2. – Plakát – Co máme společného?

Žákyně a žáci vytvoří plakát na podporu tolerance. Zkombinují svůj portrét s fotografií osoby, která by měla být na první pohled jiná. Plakát doplní vlastním heslem, které poukáže na společné hodnoty nebo zájmy dvou různých lidí.

Čas

45 minut

Pomůcky
 • On-line editor v mediální dílně (Dílna č. 1)

Úkol 1.2.1. - Být aktivní, nebo pasivní?

Čas

15 min


Žáci a žákyně se seznámí s kampaněmi, které podporují menšiny anebo upozorňují na kontroverzní jednání. Pro tyto plakáty propůjčují tváře známé osobnosti, obyčejní lidé, pohádkové nebo fiktivní postavy. Žáci a žákyně se zamyslí nad tím, zda rovněž chtějí vystupovat v kampani na podporu tolerance.


Úkol 1.2.2. - Tvorba plakátu (práce v on-line editoru)

Čas

30 min


Žáci a žákyně vytvoří v on-line editoru plakát, který následně mohou, ale nemusí zveřejnit pro spolužáky a spolužačky.

Aktivita 1.3. – Reflexe a zveřejnění výsledků práce

Aktivita slouží jako shrnutí práce v celé Dílně a tematizuje poslední fázi tvůrčího aktu – prezentaci, zveřejnění. Žákyně a žáci jsou postaveni před rozhodnutí zveřejnit/nezveřejnit svůj plakát pro ostatní. Vhodnou otázkou může být, zda by byli ochotní sdílet výsledek práce na svých sociálních sítích. Své rozhodnutí by měli být schopni vysvětlit a obhájit. Nezávisle na tom, zda svou práci zveřejní nebo ne, reflektují celý průběh Dílny a snaží se pojmenovat přínosy procesu pro sebe i pro skupinu jako celek.

Čas

45 min

Pomůcky
 • On-line editor v mediální dílně (Dílna č. 1)

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.